Zabezpieczenia kredytu

Kto może udzielać kredytów bankowych

Według prawa jakie mamy w Polsce kredytów mogą udzielać tylko i wyłącznie banki, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe oraz inne jednostki organizacyjne, które mają do tego stosowne upoważnienia. Inne podmioty, które chcą udzielać kredytów nie mając do tego uprawnień podlegają grzywnie do pięciu milionów złotych, oraz karze pozbawienia wolności do trzech lat. Podmiot, który udziela kredytu określa na jakich warunkach go udzieli i ma prawo kontrolować, czy pieniądze zostały wykorzystane w sposób jaki został określony w umowie.

Jakie mamy formy zabezpieczenia kredytów

Formy zabezpieczenia kredytów można podzielić na dwie grupy. Z jednej mamy zabezpieczenia osobowe zaś z drugiej zabezpieczenia rzeczowe. Do osobowych form zabezpieczenia kredytu zalicza się między innymi poręczenie. Jest to sytuacja, kiedy podmiot trzeci zobowiązuje się, że spłaci kredyt wraz z odsetkami, jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić go na czas. Do osobowych form zabezpieczenia kredytu zalicza się również weksle własne in blanco. Jest to deklaracja wekslowa, na mocy której bank ma prawo wypełnić weksel, jeżeli kredytobiorca zaprzestanie spłacania kredytu. Do osobowych form zabezpieczenia kredytu zaliczamy jeszcze poręczenie wekslowe, gwarancję bankową, ubezpieczenie kredytu, a także przelew wierzytelności oraz przystąpienie do długu.

Rzeczowe formy zabezpieczenia kredytu

Do rzeczowych form zabezpieczenia kredytów zalicza się między innymi zastaw na rzeczach i prawach, a także przewłaszczenie na zabezpieczenie. Kolejną z form jest zablokowanie środków na rachunku bankowym. Taką blokadę ustala się pisemnie z wykluczeniem odwołania. Kolejną z form rzeczowych zabezpieczenia kredytów jest kaucja. Kaucja jest umową pisemną, jaka jest składana na odrębnym rachunku bankowym. Do rzeczowych form zabezpieczenia kredytu zaliczamy również hipotekę. Jest to jedna z najbardziej popularnych form zabezpieczenia kredytów. Hipoteka jest zabezpieczeniem spłaty kredytu na konkretnej nieruchomości. Na taką nieruchomość zakładana jest księga wieczysta i wpisuje się w nią hipotekę. Nie ma znaczenia kto jest właścicielem nieruchomości hipoteka i tak jest wpisana w księgę wieczystą i w razie zaprzestania spłaty kredytu, kredytodawca ma prawo żądać zadośćuczynienia z nieruchomości jaka objęta jest hipoteką. Obecnie hipoteka jest najbardziej popularną formą zabezpieczenia kredytów, zwłaszcza kredytów na mieszkanie.

Zobacz także:  Darmowa pożyczka nie istnieje.